Regulamin sklepu internetowego Trofy

Firma:

XXXL Sklep i Produkcja Odzieży Katarzyna Marć-Patkowska

ul. Pińska 9,

54- 618 Wrocław

NIP: 894-29-22-666

Regon: 021104476

I Postanowienia ogólne

1.Internetowy sklep Trofy, działający pod adresem https://trofy.pl/. (Zwany w dalszej części „Trofy”), za pośrednictwem którego sprzedawane są rzeczy znajdujące się w jego ofercie przy wykorzystaniu Internetu (zwanej w dalszej części „produktami”) prowadzony jest przez firmę XXXL Sklep i Produkcja Odzieży Katarzyna Marć-Patkowska z siedzibą we Wrocławiu 54-618, ul. Pińska 9. NIP – 894-29-22-666(zwanej w dalszej części „Trofy”). Informacje na temat Produktów oraz ich cen Trofy zamieszcza na stronie internetowej Sklepu www.sklep.trofy.pl. Trofy jest odpowiedzialne za treści zamieszczone na stronie internetowej Sklepu. Kontakt z Trofy jest możliwy za pośrednictwem strony internetowej www.sklep.trofy.pl oraz przez adres poczty elektronicznej trofy@trofy.pl lub pod numerem telefonu (71) 781 55 44, 606108695 lub 602497136. Bezpośredni kontakt jest możliwy także w siedzibie firmy we Wrocławiu, ul. Pińska 9, 54-618 Wrocław(poniedziałek – piątek.: 09:00 – 17:00). Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie Trofy są fabrycznie nowe. Klientem dokonującym zakupu Produktu za pośrednictwem Trofy może być konsument, tj. osoba fizyczna, dokonująca nabycia Produktu w celu niezwiązny, bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, albo przedsiębiorca, (zwani dalej „Klientem” lub „Konsumentem”). Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu internetowego są Klient oraz Trofy. Umowa sprzedaży Produktów oferowanych za pośrednictwem Sklepu internetowego zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia przez Trofy zamówienie Klienta. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Klient zostanie o tym niezwłocznie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości e-mail lub rozmowie telefonicznej ze wskazaniem przyczyn braku możliwości jego realizacji. Miejscem realizacji dostaw Produktów, nabywanych za pośrednictwem Sklepu internetowego, jest wyłącznie terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

II Rzecz i jego cena

Trofy zamieszcza wszelkie informacje dotyczące istotnych właściwości Produktów na stronie internetowej Sklepu internetowego. Do sprzedaży, w tym sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Produktów, a realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień na te Produkty, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży. Wszystkie ceny przedmiotów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego podawane są w złotych Polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta w Sklepie internetowym poprzez wybranie opcji „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Z chwilą kliknięcia tego przycisku powstaje po stronie Klienta obowiązek zapłaty ceny za Produkt. Szczegółowe sposoby i terminy płatności uzależnione są od sposobu zapłaty i sposobu odbioru wybranego przez Klienta przy składaniu zamówienia. Trofy zastrzega prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania i odwoływania cen promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Cena sprzedaży Produktów jest również wskazana przez Trofy na fakturach lub paragonach fiskalnych wysyłanych wraz z Produktami.

III Zawarcie umowy

Zamówienia Klientów są przyjmowane przez stronę internetową Sklepu internetowego po przejściu całej procedury składania zamówienia. W zamówieniu Klient dokonuje, w szczególności: wyboru rodzaju zamawianych Produktów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego, wskazując ich rodzaj, model, fason, rozmiar, dodatki, ilość i dodając wybrane Produkty do koszyka; wyboru formy płatności; wyboru formy odbioru; oznaczenia adresu dostawy i pozostałych danych potrzebnych do realizacji zamówienia oraz wystawienia dowodu zakupu Produktów. Przed wysłaniem zamówienia Klient ma możliwość ponownego sprawdzenia i ewentualnej modyfikacji wszystkich danych. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się z Regulaminem dostępnym na stronie Sklepu internetowego i akceptacja jego postanowień, co Klient potwierdza klikając w formularzu zamówienia przycisk: „Oświadczam, że wypełniając niniejszy formularz znam i akceptuję REGULAMIN Sklepu internetowego”. Klient po przejściu całej procedury składania zamówienia na stronie internetowej Sklepu internetowego, poprzez kliknięcie na przycisku ”Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, czym potwierdza wskazane przez siebie dane konieczne dla realizacji umowy oraz zobowiązuje się zapłacić wskazaną w zamówieniu cenę za zamówione Produkty. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Trofy przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta, co oznacza, że z tą chwilą umowa staje się prawnie skuteczna. Przyjęcie przez Trofy złożonego zamówienia następuje z chwilą wyświetlenia na ekranie informacji „Potwierdzenie zamówienia”. Termin realizacji każdego zamówienia wynosi do 30 (trzydziestu) dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura lub paragon fiskalny.Od 1 stycznia 2020 r. istnieje możliwość wystawienia faktury do paragonu wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie dokumentującym sprzedaż został zamieszczony NIP nabywcy. Klient działający jako przedsiębiorca, który zamierza nabyć przedmioty w Sklepie internetowym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zobowiązany jest przekazać dane umożliwiające Trofy wystawienie faktury VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

IV Realizacja zamówienia

Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego można składać 24 godziny na dobę przez cały rok, z wyłączeniem okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie sklepu internetowego. Do złożenia zamówienia nie jest wymagana rejestracja Klienta w Sklepie internetowym. Trofy zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku braku możliwości jego realizacji lub gdy dane przekazane przez Klienta są niepełne lub błędne, co uniemożliwia prawidłowe wykonanie zamówienia w tym min. poprawne zaadresowanie przesyłki. O każdorazowym odstąpieniu od realizacji zamówienia Sklep internetowy niezwłocznie powiadomi Klienta ze wskazaniem przyczyny.

 

V Warunki zapłaty i wysyłki produktów

Zapłata za zakupiony Produkt może zostać dokonana:

a) gotówką przy odbiorze własnym zamówienia w siedzibie Trofy, ul. Pińska 9, 54-618 Wrocław.

b) płatność przelewem bankowym na konto nr 80 10901522 0000 000112935719 po potwierdzeniu przyjęcia złożonego zamówienia Zapłata powinna być dokonana w terminie 3 dni od daty potwierdzenia zamówienia.

c) płatnością szybkim przelewem przez PRZELEWY24,

Zamówione Przedmioty są odbierane w siedzibie Trofy lub dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej zgodnie z zamówioną formą dostawy wybraną przez Klienta podczas składania zamówienia, gdzie określony jest także koszt, który Klient akceptuje dokonując wyboru formy dostawy. Odbiór własny w siedzibie Trofy ul. Pińska 9, 54-618 Wrocław. Termin odbioru zakupionych Produktów w siedzibie Trofy jest możliwy od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00, lub w soboty w godz. 10.00 – 12.00 po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu. Przy wyborze przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej w przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym adresem kurier zostawia awizo uprawniające do podjęcia przesyłki w punkcie wyznaczonym przez firmę kurierską. W przypadku stwierdzenia niezgodności Produktów z zamówieniem Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem internetowym za pośrednictwem adresu poczty e-mail trofy@trofy.pl lub telefonicznie pod numerem (71) 781 55 44, 606108695 lub 602497136 w celu zgłoszenia błędnego dostarczenia Produktów lub uszkodzeń opakowania.

 

VI Prawo odstąpienia od umowy

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa może zrezygnować z Produktu zakupionego w Sklepie internetowym bez podania przyczyny, z wyjątkiem kiedy produkt zamówienia został wyprodukowany na miarę, według indywidualnych potrzeb i indywidualnej specyfikacji konsumenta( powyższy zapis dotyczy togi i monogramu oraz gdy przedmiot zamówienia był używany i przez to nie nadaje się do powtórnej sprzedaży. Rezygnacja możliwa jest w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia (inna niż przewoźnik), wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Produktu, a w przypadku umowy sprzedaży, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, od objęcia
w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

Rezygnacja z Produktów oznacza skorzystanie przez konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy i polega na odesłaniu produktów oraz złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Trofy nie jest zobowiązane do zwrotu poniesionych przez konsumenta kosztów zamówionej dostawy i kosztów zwrotu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży może zostać złożone:
a) pisemnie na adres: XXXL Sklep i Produkcja Odzieży Katarzyna Marć- Patkowska ul. Pińska 9, 54-618 Wrocław.
b) poprzez przesłanie wiadomości e-mail (załączając skan podpisanego oświadczenia o odstąpieniu umowy) na adres email: trofy@trofy.pl.
c) poprzez wypełnienie dedykowanego formularza udostępnionego w serwisie Sklepu internetowego. Trofy niezwłocznie prześle Klientowi na adres e-mail wskazany
w formularzu potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Zwrot płatności nastąpi w takiej formie w jakiej Konsument dokonał zapłaty. Produkt zwracany przez Klienta powinien być w stanie niezmienionym, nieużywany i kompletny. Zwrotu Produktu należy dokonać wraz ze wszystkimi dokumentami dołączonymi do Produktu, w tym fakturą, jeżeli została ona wystawiona na rzecz Klienta, a także – o ile to możliwe – w oryginalnym opakowaniu, dołączając wypełniony formularz odstąpienia od umowy. Zwrot należy odesłać na adres XXXL Sklep i Produkcja Odzieży Katarzyna Marć-Patkowsa, ul. Pińska 9, 54-618 Wrocław. Wszelkie pytania dotyczące realizacji prawa do zwrotu Produktu należy kierować do Trofy na adres e-mail: trofy@trofy.pl lub telefonicznie na numer (71) 781 55 44, 606108695 lub 602497136.

VII Gwarancja

 

Wszystkie produkty objęte są gwarancją. Długość okresu gwarancji zależy od wybranego produktu, zazwyczaj do 24 miesięcy. Termin gwarancji liczony jest od daty wydania produktu klientowi. Zakres terytorialny ochrony gwarancyjnej stanowi obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancją nie są objęte mechaniczne uszkodzenia Produktów rozdarcia, przetarcia, a także pogorszenie ich właściwości wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji, samowolnych(dokonywanych przez użytkownika lub inne nieuprawnione do tego osoby) napraw, przeróbek lub innych zmian konstrukcyjnych, także odbarwienia tkaniny spowodowane działaniem promieni słonecznych.

 

 

VIII Reklamacja

Każdy produkt kupiony w sklepie internetowym może być reklamowany z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji, jeśli posiada wady stanowiące o jej niezgodności z umową. Dostarczony produkt powinien być niezwłocznie sprawdzony przez Klienta, celem wykrycia ewentualnych wad podlegających reklamacji. Reklamację dotyczącą wad produktów można składać w ciągu miesiąca od dnia ich wykrycia lub od dnia kiedy Klient przy dochowaniu należytej staranności mógł ją wykryć, jednak zgłoszenie reklamacyjne nie może nastąpić później niż w okresie gwarancji liczonym od dnia zakupu produktu.
Klienci mogą kierować ewentualne reklamacje korzystając z zakładki Reklamacje, w szczególności bezpośrednio w siedzibie Trofy, po okazaniu wad produktu oraz dowodu jej zakupu (ze zgłoszenia sporządzony zostanie protokół reklamacyjny, który zostanie przekazany do podpisania Klientowi) lub przesyłając przesyłkę pocztową lub kurierską opłaconą z góry na adres: Firma XXXL Sklep i Produkcja Odzieży, ul. Pińska 9, 54-618 Wrocław.
Koszty związane z odesłaniem reklamowanych produktów zostaną zwrócone w sytuacji, gdy reklamacja zostanie uwzględniona.
Klienci mogą kierować dodatkowe pytania dotyczące przysługujących im praw i obowiązków związanych z reklamacjami, dzwoniąc na numer telefonu (71) 781 55 44 od pn.- pt. godz. 09.00-17.00 (z telefonu stacjonarnego opłata jak za połączenie lokalne, z telefonu komórkowego – opłata według taryfy danego operatora).
W każdym przypadku w celu złożenia reklamacji Klient odsyła do Trofy reklamowaną Rzecz, do której dołącza całą dokumentację, w szczególności fakturę VAT, załączoną do dostarczonego przedmiotu. Przed odesłaniem produktu należy przywrócić ją do stanu, w jakim została dostarczona, oraz włożyć – o ile to możliwe – do oryginalnego opakowania.
Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania Trofy reklamacji wraz z reklamowanym produktem.
W przypadku uznania reklamacji, wadliwy produkt zostanie – według wyboru Klienta – nieodpłatnie naprawiona lub wymieniona na nową, chyba że naprawa albo wymiana będą niemożliwe lub wymagać będą nadmiernych kosztów. Naprawa lub wymiana powinna być wykonana w terminie do 21 (dwudziestu jeden) dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji. Okres ten może ulec wydłużeniu w uzasadnionych przypadkach, o czym Klient zostanie poinformowany.
Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie Rzeczy dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu internetowego, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.
W przypadku kiedy reklamacja nie zostanie uwzględniona, produkt zostanie odesłany do Klienta na jego koszt wraz z informacją o niezasadności reklamacji.
Ponowne reklamowanie z tej samej przyczyny produktu, uznanej w wyniku wcześniejszej reklamacji za niewadliwą, daje Trofy uprawnienie do obciążenia zgłaszającego dodatkowymi kosztami ekspertyzy, a także kosztami przesyłek produktów.

 

IX OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Składając zamówienie, klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez sprzedawcę (XXXL Sklep i Produkcja Odzieży Katarzyna Marć-Patkowska, ul. Pińska 9 54-618 Wrocław), który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływy takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe Klienta są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, zgodnie z przepisami prawa. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Sprzedawca zapewnia każdemu klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 15-18 RODO.
Wyrażając zgodę Klient jednocześnie oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości składania zamówień w Sklepie Internetowym.

X Postanowienia Końcowe

Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie sklepu. Umowa sprzedaży zawierana jest między klientem a sprzedawcą Trofy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie jeśli wystąpi taka potrzeba lub konieczność. Zmiany w Regulaminie mogą następować między innymi na wskutek zmian w prawie, zmian w sposobie dokonywania płatności lub w sposobie dostaw, rozszerzania bądź też zawężania Usług oferowanych przez Sprzedawcę albo też konieczności doprecyzowania Regulaminu. Sprzedawca udostępnia Użytkownikom do wglądu aktualną wersję Regulaminu na stronie Sklepu na stronie sklep.trofy/regulamin W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.